Top 10 games đổi thưởng hàng đầu Việt Nam năm 2023

BÁO CÁO CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG CÁC KHOA

26/07/2022

6 Tháng đầu năm 2022 (D3.2m 4. 8)

1-Số liệu


2-Biểu đồ 1: Bao gồm chỉ số 1,2,3,4,5,6,9,10. Các chỉ số đều đạt.

Biểu Đồ 2; Chỉ số 7

Biểu đồ 3. Sự cố y khoa khi dùng thuốc.

                                                                                                                                                                       Duyệt Lãnh Đạo                                                                                        
                                                                                                                                                                               (Đã ký) 
                                                                                                                                                           BS CKII Trương Thị Kim Hoàn