Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите 7“, София,на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо отчетно събрание на 19.04.2014 г. в 13 ч. в София, район „Оборище“, п.к. 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 78, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава; 2. доклад за дейността на сдружението през 2013 г.; 3. разисквания по доклада; 4. предложения за обсъждане на други актуални за сдружението въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.
1013
Държавен вестник – публикуваната покана

Вашият коментар